۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي توسط مميزان مالياتي

بر اساس بخشنامه شماره  21012/200 مورخه  25/10/1391 نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان رسيدگي، و به منظور ايجاد وحدت رويه، مقرر مي گردد:

حساب تعديلات سنواتي (سود و زيان انباشته) طي دوره جاري مي توان بدهکار يا بستانکار گردد، بنابراين که مأمورين مالياتي مي بايست در زمان رسيدگي گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسي صحت محاسبات مربوط، با رعايت مقررات زير اقدام نمايند:

الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتي که موجب کاهش درآمد مشمول ماليات ابرازي شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول ماليات عملکرد مورد رسيدگي اضافه گردد به استثناي موارد زير:

1- اقلام مربوط به هزينه هاي سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم) در صورتي که به هر دليل خارج از اختيار مؤدي در سال مورد رسيدگي تحقق يابد، مشروط بر اينکه مربوط به درآمدهاي مشمول معافيت مالياتي و يا ماليات مقطوع نبوده و يا درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الرأس تعيين نگرديده باشد. بديهي است در صورتيکه بخش از درآمدهاي سال مربوط معاف يا مشمول ماليات مقطوع بوده باشد هزينه ها به نسبت درآمدها با رعايت مقررات تسهيم مي شود.

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفيفات و يا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اينکه مربوط به درآمدهاي معاف يا مشمول ماليات مقطوع نباشد.

 ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثناي موارد زير به درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مورد رسيدگي اضافه گردد:

1- اقلامي که توسط واحد مالياتي به درآمد مشمول ماليات سنوات قبل اضافه شده است.

2- درآمدهايي که در سنوات مربوط معاف از پرداخت ماليات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردي که مبناي محاسبه معافيت درآمدهاي ابرازي بوده است در اين صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول ماليات مي باشد.)

3- درآمدهاي مشمول ماليات مقطوع. (در صورتي که ماليات متعلق به درآمدهاي مذکور در اجراي مقررات قانوني مربوط مطالبه يا پرداخت نشده باشد با رعايت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

4- اقلام مربوط به برگشت هزينه هايي که مؤدي در دوره مربوط (سال شناسايي هزينه) مشمول معافيت يا مشمول ماليات به نرخ مقطوع بوده است.

 ج- در صورتي که در سال مورد رسيدگي درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس تعيين مي گردد، درخصوص حساب

1- اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي هيچ گونه تأثيري بر درآمد مشمول ماليات دوره مورد رسيدگي ندارد.

2- اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي چنانچه مربوط به برگشت هزينه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شده است، عيناً به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه شود.

3- اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر تعيين و هزينه هاي مرتبط با اقلام درآمدي مذکور در آن سال به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شده است در اين صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه شود در غير اين صورت با اعمال ضريب نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه شود.