۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم درمناطق آزاد تجاري

  نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزايش سرمايه) در مناطق آزاد تجاري، بدينوسيله مقرر مي دارد:

با عنايت به مقررات ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن ، اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود، لذا با عنايت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم بابت شرکت هايي که در منطقه آزاد به ثبت رسيده و داراي مجوز فعاليت اقتصادي در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نيز فعاليت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون ياد شده مي باشند.

    بديهي است در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به سال مالي ثبت يا افزايش سرمايه، در اجراي حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافيت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعايت مقررات وصول خواهد شد.

 

علي عسکريي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور