۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

شوراي عالي مالياتي

الف : آشنايي با شوراي عالي مالياتي

شوراي عالي مالياتي مرکب است از بيست و پنج ‌نفر عضو که از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقي‌، اقتصادي‌، مالي‌، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل ‌مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذکور مي‌ باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

1-      حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي ‌بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالياتي باشند انتخاب شوند.

2-      جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف ‌به ‌علاوه يک حاضرين معتبر خواهد بود.

دورة عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه‌ سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به‌تقاضاي خودشان يا به موجب حکم قطعي دادگاه اختصاصي اداري . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين ‌اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به ‌پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير اموراقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي‌ منصوب مي‌شوند.

وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح ‌زير است‌:

1-       تهيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه ‌هاي مربوط به اجراي اين قانون‌ در مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل ‌سازمان امور مالياتي کشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي که شوراي ‌عالي مالياتي تهية آن را  ضروري  مي‌داند پس از تهيه به رئيس کل ‌سازمان امور مالياتي کشور پيشنهاد کند.

2-       بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوة  اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير اموراقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.

3-       اظهارنظر در مورد موضوعات و مسايل مالياتي که وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورحسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ‌ارجاع مي‌نمايد.

4-       رسيدگي به آراي قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي‌ مورد شکايت مؤدي يا ادارة امور مالياتي واقع شده باشد.

هرگاه از طرف مؤدي يا ادارة امور مالياتي شکايتي‌ در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود که ضمن آن با اقامة دلايل و يا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي ‌شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شکايت را جهت رسيدگي به ‌يکي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شکايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اکثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي ‌قيد گردد.

در مواردي که رأي مورد شکايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پروندة  امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي که در آن محل‌ يک هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديکترين ‌شهري که با محل مزبور در محدودة يک استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم ‌اين باب و با رعايت نظر شعبة شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي ‌مقتضي مي‌دهد. رأيي که بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي ولازم‌الاجراء است‌.

حکم اين ماده در مواردي که آراي صادره از هيأت‌هاي حل ‌اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز جاري‌ خواهد بود.

تبصره ـ در مواردي که رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي ‌نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يک نسخه از رأي‌ هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير اموراقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا رئيس‌شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و درغياب رئيس شعبه يک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشکيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيأت عمومي که‌ با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي ‌مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع ‌است‌.

هرگاه شکايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي‌ وجه نقد يا تضمين بانکي بسپرد و يا وثيقة ملکي معرفي کند يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي ‌موقوف ‌الاجراء مي‌ ماند.

 

 

ب : ارائه شكايت به شوراي عالي مالياتي

1-      فرم شكايت به شوراي عالي مالياتي ( ارائه اطلاعات )

2-      فرم شكايت به شوراي عالي مالياتي ( ارائه شكايت )

3-      مدارك لازم جهت ثبت شكايت در دبيرخانه شوراي عالي مالياتي در صورت تسليم حضوري شكوائيه

4-      مدارك لازم جهت ثبت شكايت در دبيرخانه شوراي عالي مالياتي در صورت تسليم غير حضوري شكوائيه

5-      دستورالعمل تكميل فرم شكايت به شوراي عالي مالياتي