۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

آيين نامه ماليات ارزش افزوده خدمات پژوهشي و آموزشي

 

وزارت امور اقتصادي ودارايي- وزارت علوم، تحقيقات وفناوري

وزارت آموزش وپرورش- وزارت کار وامور اجتماعي

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعي وبهداشت، درمان وآموزش پزشکي وبه استناد بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آئين نامه بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

"آئين نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده"

 

ماده 1- ارائه خدمات پژوهشي (تحقيقاتي و فناوري) و آموزشي توسط مدارس، مراکز فني و حرفه اي، دانشگاهها ومراکز آموزش عالي، مراکز ومؤسسات آموزشي و پژوهشي که داراي مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشند وانجمنهاي علمي که از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات وفناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشکي مجوز دريافت کرده اند، مشمول معافيت ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.

تبصره- ارايه خدمات غير مرتبط با خدمات آموزشي و پژوهشي وساير فعاليتهاي خارج از مجوز، توسط واحدهاي ياد شده مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشند.

ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهاي اخذ شده از مراجع ذيصلاح قانوني را با سازمان امور مالياتي کشور ارائه نمايند تا پس از بررسي و تأئيد به واحدهاي مالياتي ذيربط ابلاغ گردد.

 

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور