۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

چگونگي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاري – صنعتي  و ويژه اقتصادي

 

نظر به اينکه چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موجب بروز سوالاتي براي ادارات امور مالياتي و مؤديان گرامي گرديده،لذا به منظور ايجاد رويه واحد،اجراي صحيح مقررات و به استناد مفاد مواد(6)،(7)،(13)و (52) قانون مذکور مقرر مي دارد:

1. مبادلات کالا و خدمات فيمابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، در داخل محدوده مناطق ياد شده، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ياد شده نمي باشد.

 

2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنين واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق ياد شده مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون نمي باشد.

 

3. واردات کالا و خدمات از مناطق ياد شده به قلمرو گمرکي کشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد.

 

شايان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي،مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد و ماليات هاي پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي گردد.