۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

نحوه محاسبه و مطالبه ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي

 

با توجه به ابهامات ايجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به آگاهي مي رساند:

دريافت کنندگان حق الزحمه هاي تحقيقاتي و پژوهشي از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به سه دسته تقسيم مي شوند:

1. پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هيئت علمي

2. اشخاصي که پرداختي به آنان بصورت قرارداد پروژه اي نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت مي شود که مقرري  مزد و حقوق اصلي خود را از آن دانشگاه دريافت نمي کنند. بديهي است اين افراد از امکانات و محل آن دانشگاه براي انجام کار استفاده نموده و هزينه خاصي براي اين موضوع متحمل نمي شوند.

3.اشخاصي که بصورت قرارداد پروژه اي و بدون هيچگونه رابطه استخدامي و خدمتي با دانشگاه همکاري دارند.

گروه اول:دريافتي بابت فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي به دريافتي حقوق آنها اضافه شده و مشمول ماليات مي باشد. بديهي است چنانچه در اثناء سال و در برخي ماه ها داراي درآمد بيشتري باشند براي محاسبه ماليات از جدول حقوق استفاده نکرده و ماليات آنها بر مبناي جمع درآمد حقوق از ابتداي سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع  مالياتهاي پرداختي از ابتداي سال تا ماه قبل از آن ،کسر و مابه التفاوت،ماليات ماه مورد نظر خواهد بود.

گروه دوم:ماليات اين گروه همچون گروه اول محاسبه مي شود با اين تفاوت که در اجراي تبصره ماده 86 ق.م.م معافيت مالياتي به آنها تعلق نمي گيرد.

گروه سوم:براساس نوع شخصيت که حقوقي باشد يا حقيقي،حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي يا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعايت مقررات ماده 104 ق.م.م بوده و دريافت کنندگان وجوه نيز بايستي نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي اقدام و در مهلت مقرر قانوني نسبت به تسليم اظهارنامه و رعايت ساير مقررات اقدام نمايند.

اضافه مي نمايد چنانچه دريافت کنندگان وجوه مذکور بخشي از کار را به اشخاص ديگر واگذار نمايند در صورتي که شخص حقوقي يا اشخاص موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م باشند، آنها هم مکلف به رعايت مقررات ماده 104 ق.م.م خواهند بود.