۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

ابلاغ مصوبه هيأت محترم وزيران در خصوص ارز حاصل از صادرات

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري نمايندگان عضو کارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امکانات فني و اجرايي لازم براي تکميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نمايد.

2- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(گمرک جمهوري اسلامي ايران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزي و امکان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات را فراهم نمايند.

3- ارائه هر گونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور مي باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر.

ب- پرداخت بدهي ارزي صادر کننده و يا اشخاص ثالث به بانکها.

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ت- سپرده گذاري ارزي نزد بانکها.

4- بانک سپرده پذير موظف است در صورت تقاضاي سپرده گذار براي استفاده از ارز سپرده در هر يک از موارد موضوع جزءهاي (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نمايد.