۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

نحوه اجراي معافيت هاي ماليات ارزش افزوده در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،سازمانها و شرکتهاي وابسته

 

احتراماً ،به منظور تسهيل فرآيند هاي اجرايي موضوع بند «17» ماده«12» قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، به پيوست تصوير تفاهم نامه نحوه اجراي معافيت هاي بند «17» ماده «12» وحسابرسي ماده«27» قانون مذکـور جهت بهره برداري و اقـدام لازم ارسال مي گردد . 

 

محمد قاسم پناهي

معاون مالياتهاي مستقيم  

 

تفاهم نامه 

 

موضوع:نحوه اجراي معافيت هاي بند «17» ماده «12» و حسابرسي ماده «27» و ساير مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به منظور تسهيل فرآيندهاي اجرايي موضوع بند «17» ماده «12» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر گرديد که به شرح ذيل اقدام گردد .

 

1- وزارت دفاع و کليه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصيل کالا و خدمات ، ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده در صورتحسابهاي صادره درج و مطالبه گرديده است پرداخت نمايند .

 

2- مـاليـات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداختي توسط شرکت ها و سازمان ها ي مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مفاد ماده «17» قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي قابل کسر از ماليات هاي متعلق به عرضه کالا يا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

 

3- سازمان ها و شرکتها ي وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا يا ارئه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند و حائز شرايط فراخوان هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نسبت به درج ماليات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خريداران اقدام و درا جراي ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسليم نمايند .

 

4- سـازمـان ها و شرکـت هاي وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها يا ارائه خـدمات صـرفـاً معاف مي باشند تکليفي براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افـزوده و تبعاً تسليم اظهارنامه هاي آن نخواهند داشت .

 

 5- مــالـيات و عــوارض ارزش افــزوده پـرداخـتـي تـوسـط وزارت دفـاع ، سـازمـان هـا و شـرکتـهاي وابـسته که الزام به ثبت نام در اين نظام مالــياتي ندارنـد بابـت خريد اقـلام با مصـارف صرفـاً دفاعـي موضــوع مصـوبه شماره 235371/ت41958 هـ مورخ 14/12/1387 هيأت محترم وزيران قابل تهاتر يا استرداد خواهد بود .

 

6- سازمان و شرکتهاي وابستـه به وزارت دفـاع مي توانند در راستـاي ماده «27» قانون ماليات بر ارزش افزوده تنظيم گزارش هاي حسابرسي خود را به موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابدارن رسمي واگذار نمايند . گزارش هاي حسابرسي مالياتي در صورت رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» اين قانون بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه يا استرداد صادر خواهد شد .

 

7- در صورت معرفي موسسه حسابرسي توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالياتي کشور در راستاي اختيارت تبصره «2» ماده «27» اين قانون حسابرسي دوره هاي گذشته را نيز به موسسه مزبور واگذار نمايد .

 

8- پرداخت يا استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهاي مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسي کليه سازمان ها و شرکتهاي گروه توسط موسسه حسابرسي معرفي شده خواهد بود.

 

9- به منظور تسريع در فرآيند وصول يا استرداد ، موسسه حسابرسي معرفي شده مکلف است تا پايان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسي دوره هاي لغايت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ي مذکور را تهيه و به سازمان امور مالياتي کشور ( اداره کل ذيربط ) ارسال نمايد.

 

10- کـار گـروه مشتـرکي نـظارت بـر حسن اجراي اين تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالياتي کشور معاون ماليات بـر ارزش افـزوده و از طـرف وزارت دفـاع و پشـتيباني نيـروهاي مسلح آقاي اسدي مدير کل امور اقتصادي و مشاور حقوقي و دجا به عنوان نمايندگان تام الاختيار خواهند بود .

مفاد اين تفاهم نامه پس از تکميل امضاء طرفين قابليت اجرا پيدا خواهد کرد .

 

 

 

 

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

مجيد بکائي

معاون مالي واقتصادي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح