۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

نحوه ارسال درآمد پيمانکاري بر مبناي روش درصد پيشرفت کار در راستاي دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( معاملات فصلي )

براساس بخشنامه شماره 23/93/200 سازمان امور مالياتي  در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، مقرر گرديد با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند،مي بايستي کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.

همچنين در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کار شـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.