۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر خبره

خدمات حسابداري

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر خبره با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات حسابداري شركتها را مي نمايد . در ذيل توضيحي مختصر در خصوص عمليات حسابداري شركتها آمده است :

عمليات حسابداری شامل، يك سيكل از عمليات پي در پي مي باشد كه در هر دوره مالي با توجه به رويدادهاي هر دوره تكرار مي شود  كه به مجموع آن به صورت كلي " چرخه حسابداري " اطلاق مي گردد . توضيح اينكه يك شماي كلي از چرخه مذكور به شرح ذيل مي باشد :

-     جمع آوری اطلاعات مربوط به رويدادهای مالی بر اساس مدارك ومستندات

-    تجزيه و تحليل رويدادهای مالی و تنظيم سند حسابداری مستند به مدارك

-     ثبت رويدادهای مالی در سيستم هاي نرم افزاري و دفاتر قانوني

-     تهيه تراز آزمايشی از سيستم نرم افزاري و دفاتر قانوني

-     اصلاحات مورد نياز پايان سال در  حساب ها

-     تهيه تراز آزمايشی اصلاح شده

-     بستن حساب های موقت (شامل درآمد و هزينه )

-     تهيه صورت های مالی جه ارائه به اشخاص خارج سازمان

-     ثبت بستن حسابهاي دائمي پس از نهايي شدن صورتهاي مالي وتصويب توسط اركان شركت

-     تهيه اظهار نامه مالياتي بر اساس صورت هاي مالي تصويب شده