۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

واژه ها و تعاريف امور بيمه اي ( تامين اجتماعي )

بیمه شده

شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه, حق استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي را دارد.

بيمه شده اجباري

بيـمه شده اي است كه به دستور كارفـرما يا نماينـده او در محـلي به نام كارگاه كار مي كند و مـزد يا حـقوق دريـافت مي كند.

بيمه شده اختياري

كساني كه طبق تبصره ماده 8 قانون تأمين اجتماعي, به علتي غير از علل مندرج در قانون مذكور از رديف بيمه شدگان اجباري خارج شده يا مي شوند، به موجب آئين نامه و مقررات مربوط مي توانند با انعقاد قرارداد بيمه خود را به طور اختياري ادامه دهند.

بيمه شده حرف و مشاغل آزاد

به افرادي اطلاق مي شود كه براي انجام حرفه يا شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذيصلاح يا به تشخيص سازمان تأمين اجتماعي به كار اشتغال داشته و مشمول مقرارت حمايتي خاصي نباشند و با انعقاد قرارداد، حق بيمه متعلقه را طبق مقررات به سازمان پرداخت نمايند.

بيمه شده بيكار

بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و از سازمان تأمين اجتماعي مطابق شرايط وضوابطي مقرري بيكاري دريافت مي دارد.

بيمه شده راننده

به كليه رانندگان وسايط حمل بار و مسافر برون شهري و درون شهري به رانندگان تاکسي ،ميني بوس،وانت بار اطلاق مي شودکه داراي پروانه کار ومجوز لازم از مراجع ذيصلاح مربوطه(پروانه اشتغال رانندگي) بوده وبا وسائط نقليه عمومي درون شهري اشتغال بکار داشته وفاقد کار فرما ومشمول قانون بيمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد مي باشند.

حق بيمه

عبارت از وجوهي است كه به حكم قانون تامين اجتماعي و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي شود.

نرخ حق بيمه اجباري

درصدي است كه طبق مقررات هر ماه برحقوق و دستمزد و يا درآمد بيمه شده اعمال و پرداخت مي شود، كه بر حسب نوع بيمه, متفاوت است.

حق بيمه مشتركاً توسط كارفرما, كارگر و دولت پرداخت مي گردد.

حق بيمه تا مهر ماه 1354 برابر 18% دستمزد و از اين تاريخ تا پايان سال 1354 به 28% و از اول سال 1355 به 30% افزايش يافته است كه از آن 20% توسط كارفرما, 7% توسط كارگر و 3% توسط دولت پرداخت مي شود. از تاريخ 6/5/1366, علاوه بر حق بيمه 3% دستمزد نيز به عنوان حق بيمه بيكاري توسط كارفرما پرداخت مي شود.

كارگاه

محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.

كارگاه دولتي

واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي شود.

كارگاه غير دولتي

كارگاهي است كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و با سرمايه شخصي ايجاد و اداره مي شود.

كمك ازدواج

مبلغي است كه بطور يكجا تحت شرايطي جهت اولين ازدواج بيمه شده كه در دفتر اسناد رسمي ثبت گرديده باشد پرداخت مي شود.

مقرري بيكاري

مبلغي است كه به طور ماهانه به بيمه شدگان بيكار تحت شرايطي تا يك دوره زماني محدود تعلق مي گيرد.

مدت استفاده از مقرري بيمه بيكاري:

سابقه پرداخت حق بيمه

مجرد

متاهل ـ متكفل

از 6 ماه لغايت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغايت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغايت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغايت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

پروتز و اروتز

وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت حواس بكار مي رود.

بيماري

بيماري وضع غير عادي جسمي و يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب هر دو, در آن واحد مي شود.

هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه

مبلغي است كه طبق قانون به بيمه شده بيمار و همراه وي پرداخت مي شود.

كمك بارداري

مبلغي است كه معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق كه به بيمه شده زن تحت شرايطي پرداخت مي شود.

هزينه كفن و دفن

مبلغ مقطوعي است كه به منظور تامين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرد پرداخت مي شود.

غرامت دستمزد ايام بيماري

به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود.

مستمري

عبارتست از وجهي كه طبق شرايط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد, به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.

بازنشستگي

عبارتست از عدم اشتغال به كار بيمه شده به سبب رسيدن به سن بازنشستگي.

از كارافتادگي كلي

عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد.

از كارافتادگي جزئي

عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.

غرامت مقطوع نقص عضو

مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد به شخص بيمه شده داده مي شود.

غرامت مقطوع فوت

مبلغي است كه به طور يكجا به بازماندگان بيمه شده اي كه فاقد شرايط مقرر جهت برقراري مستمري مي باشند پرداخت مي شود.

افراد تحت تكفل

شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده اصلي از مزاياي موضوع قانون تامين اجتماعي استفاده مي كنند.

عائله مندي

مبلغي است كه به مستمري بگيران مرد بازنشسته و از كارافتاده كلي كه داراي همسر دائم ميباشد، پرداخت مي شود. مستمري بگيران زن بازنشسته و از كارافتاده كلي، در صورتي از كمك هزينه عائله مندي برخوردار مي شود كه داراي شوهر از كار افتاده كلي يا فاقد شوهر و داراي فرزند واجد شرايط باشد.

حق اولاد

مبلغي است كه در صورت داشتن فرزندان واجد شرايط (حداكثر تا 3 فرزند) به مستمري بگيران پرداخت مي شود.

حوادث

حادثه, به هر گونه پديده يا اتفاق پيش بيني و طراحي نشده اي گفته مي شود كه در اثر يكي از عوامل محيطي يا انساني، فرد را در معرض بروز خطر قرار مي دهد و سبب توقف يا كندي فعاليتهاي فرد مي شود.

حادثه ناشي از كار

در صورتي كه حادثه در حين انجام كار يا تهيه مقدمات آن به وقوع پيوندد ناشي از كار به حساب مي آيد.

مشمولين حادثه ناشي از كار

به آندسته از بيمه شدگاني اطلاق مي گردد که هر لحظه به هنگام کار دچار حادثه ناشي از کار مي شوند (بر اساس ماده 60 ق-ت-ا) و مشمول استفاده از تعهدات قانوني سازمان مي گردند.