۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

دانستنيهاي مالياتي :

احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)

که طي روزنامه رسمي مورخ 26/12/1393 آگهي گرديد، به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ مي گردد.

 

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1394 کل کشور

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 28/12/1393 در روزنامه رسمي آگهي گرديده است، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي­گردد:

 

دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها

 در خصوص چگونگي رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها و همچنين تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رويه و در راستاي اجراي صحيح مقررات و کنترل و نظارت مؤثر ادارات کل امور مالياتي، موارد ذيل را مقرر ميدارد...

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: 1- خانم مهناز پراکند 2- سازمان بازرسي کل کشور 3- شرکت پرشيا ارس خاورميانه

موضوع شکايت و خواسته:1- ابطال بند (ز) و شقوق«1، 2، 3» ماده(2)و ماده(3) آيين نامهاجرايي تبصره(4) قانون « استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مصوب 3/6/1379هيأت وزيران

نحوه ارسال درآمد پيمانکاري بر مبناي روش درصد پيشرفت کار در راستاي دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( معاملات فصلي )

براساس بخشنامه شماره 23/93/200 سازمان امور مالياتي  در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، مقرر گرديد . . .

آشنایی با مراحل رسیدگی به شکایات مالیاتی

مسلما اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوي مقامات مالياتي حق موديان مالياتي مي باشد . با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان که شاید همگی آنها را در بر بگیرد

دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي قسمت اخير ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده، به منظور رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده
آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده - ساير ماليات ها و عوارض خاص

اظهارنامه اصلاحي موضوع تبصره ماده 226 قانون مالياتهاي مستقيم

 نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحي موضوع تبصره ماده 226 قانون مالياتهاي مستقيم، که مقرر مي دارد:

تکاليف موديان مالياتي درخصوص صدور صورتحساب

براساس مفاد  ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شماره اقتصادي صادر کند.

شوراي عالي مالياتي

 آشنايي با شوراي عالي مالياتي

چگونگي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاري – صنعتي  و ويژه اقتصادي

نظر به اينکه چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موجب بروز سوالاتي براي ادارات امور مالياتي و مؤديان گرامي گرديده

مأخذ و نحوه محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده

 نظر به طرح سوالاتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع مواد(22) و (23) قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رويه واحد سازمان امور مالياتي مقرر مي دارد:

فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم

 بر اساس مفاد ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار، منوط به . . . .

نحوه اجراي معافيت هاي ماليات ارزش افزوده در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،سازمانها و شرکتهاي وابسته

احتراماً ،به منظور تسهيل فرآيند هاي اجرايي موضوع بند «17» ماده«12» قانون ماليات بر ارزش افزوده و باعنايت به هماهنگي به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، به پيوست  . . . . 

نحوه محاسبه و مطالبه ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي

 با توجه به ابهامات ايجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به آگاهي مي رساند:

آيين نامه ماليات ارزش افزوده خدمات پژوهشي و آموزشي

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان رسيدگي، و به منظور ايجاد وحدت رويه، مقرر مي گردد:

اجرايي شدن ماده 169 مكرر و  لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه 3 ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

 

هر آنچه موديان مالياتي بايد بدانند :        


بخش اول - موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

بخش دوم - موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

بخش سوم - چگونه اختلافمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نمائيم؟

بخش چهارم - نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

بخش پنجم - نكات اساسي در مورد ماليات بر درآمد حقوق

بخش ششم - نكات اساسي در مورد ماليات بر درآمد املاك

بخش هفتم - نكات اساسي در مورد ماليات بر وسائط نقليه

بخش هشتم - نكات اساسي در مورد ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي

بخش نهم - آنچه وراث بايد بدانند

بخش دهم - تشويقات و جرايم مالياتي

بخش يازدهم - نكات اساسي در مورد ماليات بردرآمد اتفاقي

بخش دوازدهم - خود اظهاري مالياتي- فرصتي كه نبايد از دست داد

بخش سيزدهم - اهم نكات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

بخش چهاردهم - فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

بخش پانزدهم - فرآيند وصول ماليات

بخش شانزدهم - تاريخچه و مفهوم ماليات بر ارزش افزوده

بخش هفدهم - تعاريف كلي در قانون ماليات بر ارزش افزوده