۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

دستورالعمل ها مرتبط با قانون کار

 

1- اصلاحيه دستورالعمل روش اجرایي و مدارك لازم جهت صدور روايد ورود با حق كار و همچنين صدور ، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده (11) آیين نامه اجرایي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزير كار و امور اجتماعي

 2-دستورالعمل اجرايي اصلاح آيين نامه استخدام پيماني

 3-دستورالعمل شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار

 4-دستورالعمل کمک هزينه مسکن سال 1384

 5-دستورالعمل مربوط به تعيين صلاحيت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظايف پشتيبانی و خدماتی

 6- دستورالعمل چگونگی تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش

 7- دستورالعمل (1) مسابقه رای برتر

 8-دستورالعمل (2) درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف

 9-دستورالعمل (3) در خصوص مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی كارگران

 10-دستورالعمل (4) در خصوص ماده 148 قانون كار

 11- دستورالعمل (5) در خصوص رابطه سه سویه كار( پیمان دهنده ، پیمانكار، كارگر)

 12- دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی كه خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند كه سبب اطاله دادرسی می گردد

 13-دستورالعمل (7) در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی

 14- دستورالعمل (8) در خصوص وضعیت استخدامی كاركنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه

 15-دستورالعمل (9) در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با كاركنان مشمول قانون كار شاغل در دستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش

 16-دستورالعمل (10) فرایند دادرسی مراجع حل اختلاف در خصوص اعتبار امر مختوم

 17-دستورالعمل (11) در خصوص نمونه فرم قرارداد كار

 18-دستورالعمل (12) در خصوص شاخص های ارزیابی و بررسی پرونده های مراجع حل اختلاف توسط تیم خودارزیابی

 19- دستورالعمل (13) روابط كار در خصوص نگهداري سوابق و بايگاني پرونده هاي مراجع حل اختلاف

 20- دستورالعمل (14) روابط كار در خصوص تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه

 21- دستورالعمل (15) روابط كار در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار به اعضاي شوراهاي حل اختلاف دادگستري

 22- دستورالعمل (16) روابط كار در خصوص نمونه آيين نامه انضباط كار

 23- دستورالعمل (17) روابط كار در خصوص ترك كار

 24- دستورالعمل (18) روابط كار در خصوص تبصره يك ماده 27 قانون كار

 25- دستورالعمل (19) روابط كار در خصوص نحوه تاييد پيمان هاي دسته جمعي كار

 26-دستورالعمل ماده 26 قانون كار

 27-دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تكالیف دوره كارآموزی توام با كار موضوع بند ب ماده 112

 28-دستورالعمل موضوع ماده 4 آئین نامه مستثنی شدن خدامین و كاركنان بقاع متبركه ، مساجد ، حسینیه ها ، تكایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون كار موضوع ماده 191

 29- دستورالعمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه

 30-دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات كشوری

 31- دستورالعمل چگونگی تشكیل و نحوه اداره شورای عالی كار موضوع ماده 170 قانون كار

 32- دستورالعمل صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف

 33- دستورالعمل مربوط به مقررات حاكم بر روابط استخدام كاركنان بخش دولت مورخ 8/4/88 این اداره كل