۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
                                                                               فروردين 1391

 عنوان اخبار
1391/1/24 دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1391

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1391

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1391

دستور اداری - درآمد حق بیمه صندوق تامين اجتماعي

دانلود راهنما و فهرست "دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1391"

دانلود بخشنامه "دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1391"

صندوق تامين اجتماعي
1391/1/24