۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

آيين‌نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تامین اجتماعی

 (مصوب 1354/12/19 شوراي عالي تأمين اجتماعي)

ماده 1:

نظر به اینکه تنظیم لیست (صورت مزد یا حقوق) بیمه شدگان مستلزم شناسایی کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاههایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرم های چاپی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوی که در فرم های مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی، تسلیم کنند.

تبصره 1- کارفرمایان کارگاههایی که بعد از شمول قانون ایجاد می شوند و کارفرمایانی که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل می شود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند.

تبصره 2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون که کارگر جدید استخدام می کنند، باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استخدام برای نام نویسی و دریافت شماره انفرادی کارگر جدید الاستخدام، اقدام کنند.

ماده 2:

کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شده و حای مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسال دارند.

الف- نام و نام خانوادگی کارفرما  (در صورتی که کارگاه به صورت شرکت اداره می شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگی مدیر عامل) به علاوه شماره اختصاصی کارگاه (کد) که ازطرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب- نام و نشانی دقیق و در صورت تعداد کارگاه ها، مشخصات کامل هر یک از کارگاهها،

ج- نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد یا حقوق برای آن مدت تهیه شده است.

د- شماره ردیف و نام و نام خانوادگی (منطبق با شناسنامه) بیمه شده و شماره اختصاصی که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعلام شده است.

هـ - مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و- جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره 1- مزایای نقدی مندرج در این ماده که باید حق بیمه از آن کسر شود عبارتست از:

فوق العاده های مربوط به اضافه کار، کار نوبتی، مزد ایام تعطیل و مرخصی، کار شب، فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور و نظایر آن (به استثنای کمک عایله مندی و همچنین پرداخت های غیر مستمراز قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره).

تبصره 2- نوع مزایای غیر نقدی که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آئین نامه مربوطه خواهد بود.

ماده 3:

كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق تنظيم شده را به امضاي بيمه‌شدگان برساند و در صورتي كه بيمه شده سواد نداشته باشد، مهر يا اثرانگشت او كافي خواهد بود. در موارديكه صورت مزد بيمه‌شدگان به وسيله ماشين حسابگر تهيه مي‌شود يا مزد آنان از طريق بانك پرداخت مي‌گردد و همچنين در موارد ديگر كه اخذ امضا در صورت مزد يا حقوق از بيمه شده ميسر نباشد، سازمان مي‌تواند كارفرمايان مربوطه را از تشريفات امضاي صورت مزد يا حقوق از طرف بيمه‌شدگان معاف نمايد، ولي به هر صورت كارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد يا حقوق مي‌باشد.

ماده 4:

چنانچه بيمه‌شده‌اي بر اثر بيماري نتواند در كارگاه حضور يابد كارفرما مكلف است،‌ ايام بيماري را با ذكر تاريخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالي تعيين و اعلام دارد و همچنين در صورت ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده كارفرما موظف است ظرف يك هفته تاريخ ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده را كتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظيم و ارسال صورت مزد يا حقوق موضوع را با ذكر تاريخ ترك كار يا پايان خدمت بيمه شده در ستون ملاحظات مقابل رديف مربوط به آن بيمه‌شده، قيد نمايد.

ماده 5:

اوراق صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد مورد نياز به طور رايگان در اختيار كارفرمايان، گذاشته خواهد شد.

ماده 6:

كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را براي هر ماه تا آخرين روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسليم نمايد. سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما آخرين ليست ارسالي كارگاه را صورت مزد يا حقوق شش‌ماهه يا يك‌ساله آتي آن كارگاه تلقي نمايد و در چنين صورتي كه كارفرما مكلف است كه تغييرات حاصله در آخرين صورت مزد يا حقوق ارسالي هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نمايد،‌ تغييرات حاصله در صورت مزد يا حقوق ارسالي نيز به ترتيب مقرر در ماده 2 اين آيين‌نامه تنظيم و ارسال خواهد شد.

تبصره: سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه كارفرما مي‌تواند موافقت نمايد كه مدت مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك ماه ديگر كه جمعاً از دو ماه تجاوز ننمايد تمديد گردد. بديهي است در اين صورت كارفرما بايد حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 26 قانون تأمين‌اجتماعي به سازمان پرداخت نمايد.

ماده 7:

كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را به واحد مربوطه سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتي كه كارفرمايي داراي كارگاه‌هاي متعدد باشد، صورت مزد بيمه‌شدگان مربوط به هر كارگاه را جداگانه تنظيم و به واحد مربوطه ارسال دارد.

ماده 8:كارفرما بايد به ضميمه صورت مزد يا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را كه از اين سازمان دريافت خواهد داشت، تنظيم و به واحد مربوطه تسليم نمايد.