۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1392

شماره: 5673/200/ص

تاريخ: 02/04/1392

پيوست: دارد

بخشنامه

 

024

92

84 و 85

م

 

مخاطبين/ ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

اداره کل امور مالياتي استان...

موضوع

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1392

 بنا به حکم ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور و در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضاوت، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مالياتي موضوع مواد(84)و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و ساير معافيتهاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پيوست شماره(1) و در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيتهاي مزبور تا چهل و دو ميليون(42،000،000)ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده(131) قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات بر درآمد حقوق به شرح جدول پيوست(شماره 2) خواهد بود.

ضمناً طبق بند(49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392 مبلغ يکصد ميليون(100،000،000) ريال در سال تعيين گرديده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند(27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور،ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت هاي واگذار شده(سهام کنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.

با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28/1/1392مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 به صورت علي الحساب، تعديلات ماليات سه ماهه مذکور در ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه ماليات حقوق بگير فرضي در سه ماهه اول سال 1392 به شرح ذيل مي باشد:

1- با فرض اينکه کل حقوق و مزاياي مستمر دريافتي حقوق بگير در سال 1392 ماهانه مبلغ يازده ميليون(11،000،000) ريال باشد، ماليات بر درآمد حقوق وي براي سه ماهه اول سال 1392 به صورت علي الحساب و با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 به شرح ذيل مي باشد:

حجم حقوق سالانه                              132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول ماليات حقوق(پس از کسر معافيت مالياتي سال 1391)

                                           66،000،000=66،000،000-132،000،000

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                         750،000=12÷نرخ ماده 85×66،000،000

جمع ماليات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                              2،250،000=3×750000

 

حال با توجه به اينکه سقف معافيت مالياتي مذکور در بودجه سال 1392 کل کشور به مبلغ يکصد ميليون(100،000،000) ريال تعيين گرديده است، محاسبه ماليات حقوق و تعديل ماليات پرداختي به صورت ذيل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه                               132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت مالياتي 1392

                                          32،000،000=100،000،000-132،000،000

ماليات حقوق يک ماه با کسر معافيت 100،000،000 ريال

                                            266،666=12÷نرخ ماده 85×32،000،000

ماليات حقوق چهارماهه اول سال 1392

                                                                 1،066،667=4×266،666

مانده ماليات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعديل يا مانده طلب حقوق بگير بابت مازاد ماليات واريزي که طي ماههاي بعد قابل تهاتر مي باشد.

مانده طلب حقوق بگيرکه بايد طي ماههاي آينده تهاتر گردد.

                                              (1،183،333)=2،250،000- 1،066،667

 

2- با فرض اينکه کل حقوق و مزايا مستمر دريافتي بيست ميليون (20،000،000) ريال باشد و ماليات بر درآمد حقوق وي براي سه ماهه اول سال 1392 به صورت علي الحساب و با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 به شرح ذيل مي باشد.

حجم حقوق سالانه                            240،0000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول ماليات حقوق(پس از کسر معافيت مالياتي سال 1391)

                                          174،000،000=66،000،000-240،000،000

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                        2،858،333=12÷نرخ ماده 85×174،000،000

جمع ماليات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                               8،575،000=3×2،858،333

 

جمع حقوق سالانه در سال 92               240،000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول ماليات حقوق پس از کسر معافيت مالياتي 1392

                                        140،000،000=100،000،000-240،000،000

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                        2،150،000=12÷نرخ ماده 85×140،000،000

ماليات حقوق چهارماهه اول سال

                                                        8،600،000=4×2،150،000،000

ماليات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختي ماههاي قبل

                                                       25،000=8،575،000- 8،600،000

 

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تـاريـخ اجـراء: از تاريخ 1/1/1392

مدت اجراء: درطول سال1392

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي

لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903101 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.