۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 

معرفي كتاب

--------------------------------------------------------

مجموعه قوانين مالياتي كشور (1387)

 

ناشر: كتاب نو

فهرست مطاب:

بخش اول: قانون ماليات‌هاي مستقيم

بخش دوم: ساير قوانين و مقررات مربوط به قانون ماليات‌هاي مستقيم

بخش سوم: مفاد مالياتي قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال‌هاي 1386 و 1387

بخش چهارم: قانون ماليات‌ بر ارزش افزوده

بخش پنجم: موارد ارجاعي قانون ماليات بر ارزش افزوده

--------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ هاي مالياتي

مولف : مركز آموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، كارگروه مالياتي

فهرست مطالب

تحرير دفاتر قانوني و اظهار نامه مالياتي

ماليات تكليفي

هزينه هاي قابل قبول

حقوق،دستمزد،پاداش و بازخريد

حسابدار رسمي

اجاره املاك و مستغلات

تجميع عوارض

تجديد ارزيابي و دارائي هاي ثابت

انحلال

پيمانكاري

دفاتر حقوقي،وكلا وكارشناسان

سود و كارمزد بانكي

شركت هاي تعاوني

ساير موارد

سوالات قانون ماليات هاي مستقيم آزمون حسابدار رسمي سال هاي 82 تا 86

--------------------------------------------------------

معرفي كتاب

راهنماي كابردي قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

ناشر: انتشارات محقق- مشهد

فهرست مطالب:‌

بخش اول: قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخش دوم: اركان، وظايف مؤديان، مأموران مالياتي و حسابداران رسمي

بخش سوم: ثبت نام

بخش چهارم: ويژگي‌هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده

بخش پنجم: راهنماي اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده

بخش ششم: راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

بخش هفتم: نحوه رسيدگي دفاتر و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

بخش هشتم: بخشنامه‌هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخش نهم: قوانين مرتبط با قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخش دهم: پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي و پاسخ تشريحي از قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخش يازدهم: نمونه فرم‌ها.