۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

مباحث مالياتي سال1391

مباحث مالياتي سال1391

 

1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تصويب شده كه آيين‌نامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي است براساس ماده 11 آيين‌نامه اجرايي، شرط برخورداري از معافيت، رعايت كامل مفاد آيين‌نامه اجرايي است.

2) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 22/7/1391تسهيلاتي براي معافيت مالیاتی مازاد تجديد ارزيابي ناشي از اجراي جزو ب بند 78قانون بودجه سال 1390كه به حساب سرمايه منظور نشده است، اعلام شده است.

3) براساس قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي....موارد زير مصوب شده است:

 -نرخ ماليات ماده 104از 5 درصد به 3 درصد از 25/6/1391 تغيير يافته است ومدت زمان پرداخت ماليات مكسوره فوق از ظرف 30 روز به تا پايان ماه بعدي تغيير يافته است.

-  براساس ماده 17 ،افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است (آيين‌نامه اجرايي مربوط تابه‌حال ابلاغ نشده است.)

4) براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به تاريخ 21/8/1391 درآمد مشمول ماليات شركت‌ها و موسسات دانش بنيان ناشي از قرار داد‌ها و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و.... به مدت 15سال از ماليات عملكرد معاف است.

5) براساس مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي بند ب ماده 104قانون برنامه پنجم، فهرست كالاي نقتي قابل اعمال از 1/1/1390 شامل 20مورد اعلام شده است. (نسبت به فهرست قابل اعمال قبل از 1390 سه مورد اضافه شده كه شامل انواع روغن موتور، مايعات گازي و انواع قير است.)

6) براساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 156قانون برنامه توسعه با طي شرايطي ،براي توليد كنندگان مواد پتروشيمي معافيت مالياتي لحاظ شده است.

7) با راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/7/1391بند 6آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي باطل شد.

براساس بند 6 آمده بود «سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهار‌نامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را تنها به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده،بر مبناي علي الراس نسبت به تشخيص ماليات اقدام كند

8) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/10/1391خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از موارد مشمول ماده 104ق م م از ا/1/1392حذف مي‌شود.

9) طبق بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 8/3/1391سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه پذير خارجي مشمول ماليات است و مشمول معافيت تبصره 4 ماده 105 نخواهد بود.

10) براساس تصويب نامه 27/4/1391هيات وزيران، سود و كارمزد پرداختي به صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، ضمانت صادرات ايران، توسعه صنايع دريايي و بيمه فعاليت‌هاي معدني جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است.

11) براساس دستور العمل صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/11/1391درخصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي ماده 132ق م م موارد عمده‌اي به عنوان رهنمود ارائه شده است كه حائز اهميت است.

12) براساس اصلاحيه انجام شده توسط هيات وزيران بر روي تصويب نامه مورخ 7/2/1381 (نحوه اعمال معافيت‌هاي ماده 139ق م م) ماده 15فوق كه ابهام داشت اصلاح و عبارت و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث حذف شد.

13) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 9/11/1391دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در ايران كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند بابت وجوه ارزي دريافتي توسط دفاتر يادشده از بانك‌ها و ادارات مركزي متبوع خود در خارج از كشور و ارائه خدمات آنها در ايران جزو فعاليت‌هاي بانكي بند 11ماده 12قانونVAT محسوب مي‌شوند.

مصطفي باتقوا

حسابدار رسمي- حسابدار مستقل

1392/2/24 مصطفي باتقوا