۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
طراحی و استقرار سيستم ها و نظام های مالی

موسسه خدمات مالي ارقام نگر خدمات جامعي را در زمينه  استقرار سيستم هاي جامع مالي مناسب به همراه  طراحي و استقرار سيستم ها و نظام هاي مالي صحيح ، اصولي و منطبق با اصول متداول حسابداري ( طبق رهنمودهاي سازمان حسابرسي ) پيش بيني و اجرا نموده و چگونگي استقرار كنترلهاي داخلي اساسي ، كنترلهاي انضباطي حاكم بر سيستم هاي فوق براي محافظت و نگهداري دارايي ها و اسناد و مدارك ، تقسيم وظايف ,  سرپرستي مفيد و موثر، ثبت صحيح و بموقع فعاليت هاي شركت مستند به مدارك مربوط در دفاتر و سيستم هاي نرم افزاري مناسب و استخراج گزارشات لازم و مورد نياز مديريت و برون سازماني ( سالانه ، ميان دوره اي ، گزارشات خاص و بر حسب مورد ) را اجرا خواهد نمود .  

سيستم هاي  جامع مالي بصورت دستي و مكانيزه و بطور كلي مرتبط با يكديگر تهيه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد  ، لذا كليه سيستم ها به نحوي طراحي خواهد شد كه قابليت مكانيزه شدن را دارا بوده و ارتباط آن با ساير سيستم ها به صورت اصولي حفظ گردد .

عمليات طراحي سيستم ها بصورت دستي و مكانيزه و به تفكيك صورت خواهد پذيرفت و محدوده كلي عمليات به تفكيك طراحي دستي و مكانيزه بشرح ذيل   مي باشد :

 

1-    طراحي سيستم ها بصوررت دستي

 

· انجام عمليات شناخت به منظور ايجاد امكان طراحي بخشهاي مختلف نظام و تعيين مراكز مختلف ( كه اين امر طي اين گزارش انجام شده است ).

· طراحي فهرست حسابها وكد گذاري آنها( كل ، معين ، تفضيلي و مركز هزينه ) , روش ثبت حسابداري و تعريف حسابها

· طراحي بودجه عملياتي ، نقدي و سرمايه اي

· طراحي روشهاي گردش عمليات شامل عمليات مالي ، تداركات ( انواع خريد ، انعقاد قرارداد با مشتريان  و .....) ، درآمدهاي مختلف, دارائي هاي ثابت ( روش هاي مربوط به خريد و يا ايجاد , نحوه نظارت بر دارائي هاي ثابت , نحوه خارج كردن آنها , تحويل و تحول و ..... ) ، دريافت و پرداخت نقدي و بانكي , انبارها و گردش كالا , حقوق و دستمزد و ايجاد دارايي 

· طراحي گزارشات مديريت

· طراحي نمودار سازماني امور مالي

· تهيه فرمهاي مورد لزوم و گردش آنها

· آموزش كاركنان جهت اجراي نظامهاي مالي

· نظارت بر حسن اجراي نظامهاي مالي

 

2-تهيه ، نصب و اجراي سيستم هاي مكانيزه

 

طراحي سيستم هاي مكانيزه بصورت يكپارچه ( قابل لينك ) و در محيط Windows و با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي ( SQL Server) و تحت Web سيستم هاي مختلفي كه در شرکتها بر حسب مورد مي بايستي طراحي ، نصب و اجرا شود ,  بشرح ذيل می باشد  : 

- سيستم حسابداري مالي

- سيستم درآمد / فروش

- سيستم انبار و سيستم حسابداري  انبار

- سيستم تداركات

- سيستم حقوق و دستمزد

- سيستم اموال

- سيستم قراردادها

- سيستم قيمت تمام شده

-  سيستم خزانه داري ( دريافت و پرداخت )

- سيستم گزارشات مديريت

- سيستم اتوماسيون اداری

توضيح اينكه كليه سيستم هاي مكانيزه فوق بر اساس و تطبيق سيستم هاي دستي و به همراه دستورالعمل و نحوه استفاده هر يك از سيستم ها طراحي خواهد شد و پس از آموزش به كاركنان براي هر ماه نيز پشتيباني مي گردد  .

 

3- آئين نامه ها

موسسه خدمات مالي ارقام نگر خبره آئين نامه هاي مورد نياز شركتها را  با توجه به اهداف اصلي و موضوع فعاليت آنها تهيه ، تدوين و ارائه مي نمايد تا پس از تصويب ارکان تصميم گطرنده در شرکتها ،  بمورد اجرا گذاشته شود . اهم آئين نامه هاي مورد لزوم در شركتها به طور كلي  بشرح ذيل مي باشد :

 

1-3-     آئين نامه هاي مالي :

-      آئين نامه هزينه هاي جاري و سرمايه اي

-      آئين نامه تنخواه گردان ها

-      آئين نامه دريافت و پرداخت ها

-      آئين نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

2-3-     آئين نامه هاي اداري :

-      آئين نامه هاي استخدامي و گروه بندي كاركنان

-      آئين نامه هاي ماموريت كاركنان

-      آئين نامه رفاهي

-      آئين نامه پرداخت وام به كاركنان